fbpx
EBotex logo website
EBotex logo website

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden EBotex B.V.

Huisweersterweg 1 – 9628 TS Siddeburen

Artikel 1 | Algemeen

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder de koper verstaan de koper c.q. aspirant-koper en onder EBotex B.V. de verkoper c.q. aspirant-verkoper.
2. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de koper.
3. De onderhevige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.
4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van EBotex B.V. uitdrukkelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 | Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van EBotex B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Gegevens opgenomen in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, opgaven en dergelijke zijn niet bindend voor EBotex B.V.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer EBotex B.V. binnen vijf werkdagen, nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3 | Koopprijs

1. Voor EBotex B.V. is de koopprijs gebaseerd op de euro. Indien facturatie desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de afleveringen koerswijziging is opgetreden, zal EBotex B.V. gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal EBotex B.V. gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.
3. Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het eerste lid en/of tweede lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat EBotex B.V. de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 4 | Levering en risico

1. In alle gevallen reizen de zaken vanaf de locatie van EBotex B.V. voor risico van de koper.
2. De zaken reizen vanaf de locatie van EBotex B.V. voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomen, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer, geheel voor rekening van de koper. Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft EBotex B.V. het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden.
5. Bij levering franco is EBotex B.V. verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk rijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
6. Bij levering franco zowel als niet franco heeft EBotex B.V. de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
7. Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede staat aan EBotex B.V. wordt teruggezonden.

Artikel 5 | Levertijden

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient EBotex B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft EBotex B.V. dertig dagen na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen drie maanden nog niet of niet alles is afgeroepen, heeft EBotex B.V. het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke voormalig koper verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.
3. Indien de af te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de koper zullen zij voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen op een door EBotex B.V. te bepalen locatie, waarna levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

Artikel 6 | Kwaliteit

Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

Artikel 7 | Garantie

1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en artikel 8, garandeert EBotex B.V. de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na de factuurdatum.
2. De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte zaken.
3. De garantie vervalt indien de koper gedurende de in lid één genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van EBotex B.V.
4. Voor zaken welke niet door EBotex B.V. zelf zijn vervaardigd, verleent EBotex B.V. dezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid één genoemde termijn.
5. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
- ondeskundige opslag
- ondeskundige behandeling
- ondeskundige toepassing
- het nalaten van deugdelijk onderhoud
- het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van de zalen vallen

Artikel 8 | Aanvaarding en reclame

1. De controle op het stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond (binnen 5 werkdagen) na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend.
2. Reclames met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken, door de koper bij EBotex B.V. schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
3. Reclames met betrekking tot niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen de in artikel zeven lid één bedoelde termijn, door de koper bij EBotex B.V. schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.
4. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.
5. Indien de reclame gegrond is, zal EBotex B.V. te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na franco terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk een andere wijze van terugzending is overeengekomen. Tot verdere schadevergoeding is EBotex B.V. niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoedt.
6. De aansprakelijkheid van EBotex B.V. voor schade ontstaan door geleverde zaken beperkt worden tot maximaal het netto factuurbedrag van die door EBotex B.V. geleverde zaken aan de afnemer met als maximum het verzekerde bedrag van de door EBotex B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9 | Niet toerekenbare tekortkoming

1. EBotex B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, personeelsgebrek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsregelingen, im- en exportverboden en bedrijfsstoringen.
3. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is EBotex B.V. te zijner keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koopovereenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de koper EBotex B.V. daartoe schriftelijk aanmaant, is EBotex B.V. gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

Artikel 10 | Eigendomsvoorbehoud

1. EBotex B.V. behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper afgeleverde zaken voor, totdat al zijn vorderingen op de koper ter zake van de tegenprestatie voor door EBotex B.V. aan de koper krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de tegenprestatie voor door EBotex B.V. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
2. Zolang de eigendom der zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verwerken, verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
3. Het is de koper toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de koper gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van EBotex B.V. te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.
4. EBotex B.V. is hierbij door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsbehoud geleverde zaken ter te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De koper dient hierbij zijn medewerking te verlenen op straffen van een boete van €      (       euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming van EBotex B.V. wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij EBotex B.V. dit de koper heeft meegedeeld.

Artikel 11 | Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen of anders of facturen van EBotex B.V. staat vermeld, dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Met ingang van de eerste dag na het verlopen van de in lid één bedoelde termijn is de koper voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een heel gerekend, dat de betaling is uitgebleven, dus zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een vertragingsrente verschuldigd van één procent, onverminderd de opeisbaarheid.
3. Indien EBotex B.V. bij niet tijdige betaling zijn vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de koper gehouden zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitenrechtelijke kosten zullen vijftien procent van het te vorderen bedrag bedragen, doch in alle gevalle minimaal € 1000.--( duizend euro) bedragen.
4. Indien de koper met de betaling jegens EBotex B.V. in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitbreiding van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
5. Mocht EBotex B.V. vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de koper, dan heeft EBotex B.V. het recht niet af te leveren of niet verder te leveren, tenzij  op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze à contant zou geschieden, dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. In dit laatste geval kan EBotex B.V. op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de reeds geleverde materialen en stopzetting van eventuele verdere levering, eveneens zekerheidsstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
6. De koper is jegens EBotex B.V. gehouden tot de onder lid vijf bedoelde zekerheidsstelling voor al hetgeen jegens EBotex B.V. verschuldigd is, of zal worden ook indien EBotex B.V. niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van zijn leverings- en respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, berekeningskosten en dergelijke aan de zijde van EBotex B.V. gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de koper.
7. Indien de koper met de betaling in gebreke is en EBotex B.V. deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel tien, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
8. Door de koper gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente. Alle betalingen dienen te geschieden zonder korting of verrekening.

Artikel 12 | Toerekenbare tekortkoming van de koper

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt binnen drie werkdagen na daartoe door EBotex B.V. in gebreke te zijn gesteld, is EBotex B.V. bevoegd de koopovereenkomst terstond zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding.

Artikel 13 | Toepasselijk recht

Op de koopovereenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en wordt de toepassing van het Weense koopverdrag van 1980 uitdrukkelijk gesloten.

Artikel 14 | Geschillen

Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomst die daarvan uitvloeisel zijn, tussen koper en EBotex B.V. mochten ontstaan, zullen onder uitsluitsel van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door het bevoegde kantongerecht of de bevoegde arrondissementsrechtbank, waaronder de feitelijke vestigingsplaats van EBotex B.V. ressorteert.
EBotex BV