Nederlands English Deutsch

choose your language

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden EBotex B.V.


Artikel 1, Algemeen

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder de koper verstaan de koper c.q. aspirant-koper en onder EBotex B.V. de verkoper c.q. aspirant-verkoper.

2. Deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de koper.

3. De onderhevige voorwaarden gelden voor al onze aanbiedingen en leveringen en zijn van overeenkomstige toepassing op andere dan koopovereenkomsten.

4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van EBotex B.V. uitdrukkelijk zijn bevestigd.

Artikel 2, Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

1. Alle begrotingen, prijsopgaven en aanbiedingen van Ebotex B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Gegevens opgenomen in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, opgaven en dergelijke zijn niet bindend voor EBotex B.V.

2. De overeenkomst komt tot stand wanneer EBotex B.V. binnen vijf werkdagen, nadat zij de opdracht tot levering heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3, Koopprijs

1. Voor EBotex B.V. is de koopprijs gebaseerd op de euro. Indien facturatie desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de afleveringen koerswijziging is opgetreden, zal EBotex B.V. gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs in buitenlandse valuta.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 geschiedt iedere verkoop onder de nadrukkelijke voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de verkoop geldende kostenfactoren. Indien zich tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, zal EBotex B.V. gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke koopprijs.

3. Indien de oorspronkelijke koopprijs ingevolge het eerste lid en/of tweede lid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat EBotex B.V. de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 4, Levering en risico

1. In alle gevallen reizen de zaken vanaf de locatie van EBotex B.V. voor risico van de koper.

2. De zaken reizen vanaf de locatie van EBotex B.V. voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.

4. Indien is overeengekomen dat de zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet tijdige en geen aankomen, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer, geheel voor rekening van de koper. Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens bemiddeling de zaken worden betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen ongeacht uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft EBotex B.V. het recht de overeenkomst met de koper te ontbinden.

5. Bij levering franco is EBotex B.V. verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk rijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

6. Bij levering franco zowel als niet franco heeft EBotex B.V. de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.

7. Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij. Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de verpakking in goede staat aan EBotex B.V. wordt teruggezonden.

Artikel 5, Levertijden

1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient EBotex B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft EBotex B.V. dertig dagen na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen drie maanden nog niet of niet alles is afgeroepen, heeft EBotex B.V. het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke voormalig koper verplicht is binnen vijf werkdagen te voldoen. De door koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.

3. Indien de af te leveren zaken niet afgehaald en/of in ontvangst worden genomen door de koper zullen zij voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen op een door EBotex B.V. te bepalen locatie, waarna levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

Artikel 6, Kwaliteit

Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden wat soort, afmetingen, aantal enzovoorts per handelseenheid betreft, de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

Artikel 7, Garantie

1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel en artikel 8, garandeert EBotex B.V. de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een termijn van zes maanden na de factuurdatum.

2. De garantie geldt niet voor de levering van gebruikte zaken.

3. De garantie vervalt indien de koper gedurende de in lid één genoemde termijn reparaties of wijzigingen aan de geleverde zaken verricht of doet verrichten zonder de voorafgaande toestemming van EBotex B.V.

4. De garantie geldt niet indien de gemelde gebreken zijn ontstaan door:
•ondeskundige opslag
•ondeskundige behandeling
•ondeskundige toepassing
•het nalaten van deugdelijk onderhoud
•het gebruik van de geleverde zaken voor doeleinden welke buiten het normale gebruik van de zalen vallen.

5. Voor zaken welke niet door EBotex B.V. zelf zijn vervaardigd, verleent EBotex B.V. dezelfde garantie als haar leverancier op deze zaken aan haar verleent, echter met een maximum van de in lid één genoemde termijn.

Artikel 8, Aanvaarding en reclame

1. De controle op het stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond ( binnen 5 werkdagen )na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld – als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de koper op het ontvangstbewijs worden aangetekend.

2. Reclames met betrekking tot uiterlijk zichtbare gebreken of uiterlijk zichtbare afwijkingen van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken, door de koper bij EBotex B.V. schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

3. Reclames met betrekking tot niet uiterlijk zichtbare gebreken of niet uiterlijk zichtbare afwijkingen van het geleverde dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking van deze gebreken of afwijkingen en in ieder geval binnen de in artikel zeven lid één bedoelde termijn, door de koper bij EBotex B.V. schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd.

4. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.

5. Indien de reclame gegrond is, zal EBotex B.V. te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na franco terugzending der oorspronkelijk geleverde zaken, tenzij uitdrukkelijk een andere wijze van terugzending is overeengekomen. Tot verdere schadevergoeding is EBotex B.V. niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoedt.

6. De aansprakelijkheid van EBotex B.V. voor schade ontstaan door geleverde zaken beperkt worden tot maximaal het netto factuurbedrag van die door EBotex B.V. geleverde zaken aan de afnemer met als maximum het verzekerde bedrag van de door EBotex B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9, Niet toerekenbare tekortkoming

1. EBotex B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien hij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

2. Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze voorwaarden verstaan alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood,